ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. ช่วยผู้จัดการดูแล ระบบบริหารความปลอดภัย ประจำฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 2. ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย และจัดทำ Hazard Log
 3. จัดทำประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (Risk Assessment Worksheet)
 4. ประชาสัมพันธ์ ประเด็นความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงอากาศยาน แก่ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 5. สอบสวนหาสาเหตุ และวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงภายในฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน และจัดทำรายงานการสอบสวนเสนอแก่ผู้จัดการ
 6. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และ ออก Technical Bulletin ด้านความปลอดภัยงานซ่อมบำรุง ข้อเสนอแนะป้องกันแก้ไข รายงานแก่ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และพนักงานภายในฝ่าย
 7. ประชาสัมพันธ์และสื่อสารประเด็นข่าวสารความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการซ่อมบำรุงให้กับช่างซ่อมบำรุงอากาศยานและพนักงานภายในฝ่าย
 8. ประสานงาน ติดตาม ประเมินตรวจสอบ และรายงานผลการประกันความปลอดภัยแก่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 9. เป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัยและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยการซ่อมบำรุงอากาศยานต่อช่างซ่อมบำรุง
 10. อากาศยานและพนักงานภายในฝ่าย
 11. ประสานงานร่วมกับแผนกนิรภัยการบินและแผนกนิรภัยภาคพื้นและสิ่งแวดล้อม ด้านข้อมูลความปลอดภัย
 12. จัดทำแผนฉุกเฉินหนีไฟฉุกเฉิน ประจำโรงซ่อมบำรุงอากาศยานให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงด้านอากาศยาน
 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 5. มีความรู้ระบบต่างๆของอากาศยาน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการซ่อมบำรุงอากาศยานได้
 6. มีความรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยงานซ่อมบำรุง
 7. มีความเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี(คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน)
 8. มีความรู้ในด้าน Human Factor/Fatigue Management
 9. สามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ICAO Annex 19 และ Doc 9859

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. สร้าง Item สินค้าในระบบ Sun System
 2. วิเคราะห์ Type Po และ Item สินค้าเพื่อลงประเภทและรายการได้ถูกต้อง
 3. ตรวจ PO ที่ได้ออกเอกสารก่อนส่งเสนออนุมัติ เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันก่อนการอนุมัติ
 4. สรุป PO Status ทุกเดือนในระบบเพื่อส่งรายงานสถานะให้ทางบัญชี

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 3. ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 5. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms Office
 6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. งานตรวจสอบใบรับ ใบส่งมอบงาน เอกสารประกอบการบันทึกทรัพย์สิน
  • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องขอใบรับ ใบส่งมอบงานและเอกสารประกอบ
  • ตรวจสอบนโยบายความเหมาะสมของการบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
 2. บันทึกรายการทรัพย์สิน และคำนวนค่าเสื่อมราคาในโปรแกรมสำเร็จรูป
  • บันทึกรับ และตรวจสอบทรัพย์สินในโปรแกรมบัญชีทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา
  • ตรวจสอบการคำนวนค่าเสื่อมราคา และการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและจัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคา
  • จัดทำทะเบียนทรัพย์ และรายงานทรัพย์สิน ตลอดจนรายการบัญชีที่เกี่ยว
  • ติดหมายเลขทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงพิจารณาอายุการใช้งานของทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
 3. งานตรวจนับทรัพย์สิน
  • ตรวจนับทรัพย์สินตามนโยบายของบริษัท
  • ติดตามการโยกย้าย หรือทรัพย์สินชำรุด และจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา อย่างครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมบัญชีทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
  • สรุปผลการตรวจนับทรัพย์สินรวมถึงการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
 4. งานอื่นๆ
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ทั้งภายในและภายนอก
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 24 ปีขึ้นไป
 3. ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 5. มีความรู้ในขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
 6. มีความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาน และการประสานงาน
 7. มีความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบัญชีทรัพย์สิน
 8. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานได้เสร็จทันเวลาที่กำหนด
 9. มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทรัพย์สิน
 10. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมัครออนไลน์คลิก

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 22-50 ปีขึ้นไป
 3. เดินทางไป-กลับสถานที่ปฏิบัติงานได้
 4. มีในรักงานบริการ
 5. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 6. เคยมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบินBAC ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

รับจำนวน หลายอัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท

สมัครออนไลน์คลิก

บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 9/5 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 • คุณ ชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
 • โทร : 037-349-899 ต่อ 219
 • มือถือ : 092-2531-048
 • แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202
 • อีเมล : hr@bacpilot.com
 • เว็บไซต์ : www.bangkokflying.com