ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. พัฒนาและบริหารเว็บไซต์และสื่อ Social ต่างๆของบริษัท
 2. วางแผนการตลาดในทุกๆช่องทางโดยใช้สื่อ Online เป็นหลัก ได้แก่ Website,Facebook,Line,Display ad และ ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น
 3. วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานสรุปในการลงสื่อ
 4. โต้ตอบ ลูกค้าทางสื่อออนไลน์
 5. อัพเดตข่าวสารช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด
 6. บริหารจัดการด้านกิจกรรมออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบต่างๆ
 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 3. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจการตลาด,สาขา IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความสามารถในการทำ Graphic Design
 5. มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายVDO และตัดต่อ Clip VDO เพื่อใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด
 6. ประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด และ Social Media 8 ปีขึ้นไป
 7. มีความสามารถในการทำ Content Marketing และมีความรู่ในการทำ SEM,GA,UX จะพิจารณาพิเศษ
 8. มีความเข้าใจและสามารถทำงานในด้าน Facebook,SEO,SEM,Content Writing,Instagram เป็นต้น
 9. มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการนำเสนอ
 10. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. ขับรถตู้รับ-ส่ง ศิษย์การบิน ระหว่างศูนย์ฝึกบินและที่พัก
 2. ขับรถตู้รับ-ส่ง ศิษย์การบิน ระหว่างกทม. กับที่พัก
 3. ดูแลตรวจสภาพรถตู้ให้พร้อมใช้งาน
 4. รายงานปัญหาที่พบ เกี่ยวกับรถตู้ในทุกๆเดือน เพื่อจะประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข
 5. รับ-ส่ง ศิษย์การบินตามคำร้องขอที่ได้รับการพิจารณาจากต้นสังกัด
 6. บริการซื้อของในภารกิจในแต่ละวัน เช่น น้ำดื่ม/ของว่าง/น้ำแข็ง/อาหารเป็นต้น
 7. ตรวจเช็คยอดศิษย์ที่ต้องเดินทางไป-กลับระหว่าง กทม.และศูนย์ฝึกบิน
 8. ขับรถตู้รับ-ส่ง ศิษย์การบินที่โรงพยาบาลเซนเมรี่ในกรณีศิษย์เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 2. มีใบขับขี่
 3. มีประสบการณ์การทำงานในการขับรถอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีจิตสำนึกในการบริการ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. มีความตรงต่อเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,750บาท

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. ฝึกงานตามสาขาอาชีพเพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี

คุณสมบัติ

 1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดเพศ
 3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
 4. รับฝึกงานตลอดทั้งปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. สามารถปฏิบัติงานได้ ตามสภาพร่างกายการทำงาน เช่น จนท.ธุรการ แม่บ้าน คนสวน เป็นต้น

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 2. อายุไม่เกิน 65 ปี
 3. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
 4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. ตรวจคัดกรอกเอกสารที่หน่วยงานต่างๆส่งมอบให้ทางแผนกการเงินและบัญชี โดยตรวจความถูกต้องของเอกสารและให้แนนำทางด้านเอกสารในหลักการได้
 2. เบิกจ่ายและทำสรุปวงเงินสดย่อย
 3. เคลียร์เงินทดลองจ่าย ตรวจเช็คติดตามยอดเงินทดรองจ่ายที่หน่วยงานต่างๆเบิกไป
 4. ทำรายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน
 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. เคยทำงานด้าน Account payable อย่างน้อย2ปี
 3. เคยทำงานด้านภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 4. มีความเข้าใจในหลักการบัญชีทั่วไป
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเข้าใจ
 6. มีความอดทน และทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน เร่งรีบได้เป็นอย่างดี
 7. มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมัครออนไลน์คลิก

บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 9/5 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 • คุณ ชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
 • โทร : 037-349-899 ต่อ 219
 • มือถือ : 092-2531-048
 • แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202
 • อีเมล : hr@bacpilot.com
 • เว็บไซต์ : www.bangkokflying.com