ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. ขับรถตู้รับ-ส่ง ศิษย์การบิน ระหว่างศูนย์ฝึกบินและที่พัก
 2. ขับรถตู้รับ-ส่ง ศิษย์การบินระหว่าง กทม. กับ ที่พัก
 3. ดูแล ตรวจสภาพรถตู้ให้พร้อมใช้งาน
 4. รายงานปัญหาที่พบ เกี่ยวกับรถตู้ในทุกๆเดือน เพื่อจะประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข
 5. รับ-ส่ง ศิษย์การบินตามคำร้องขอที่ได้รับการพิจารณาจากต้นสังกัด
 6. บริการซื้อของในภารกิจในแต่ละวัน เช่น น้ำดื่ม/ของว่าง/น้ำแข็ง/อาหารเป็นต้น
 7. ตรวจเช็คยอดศิษย์ท่ต้องเดินทางไป-กลับ ระหว่าง กทม.และศูนย์ฝึกบิน
 8. ขับรถตู้รับ-ส่ง ศิษย์การบิน ที่โรงพยาบาลเซนแมรี่ในกรณีศิษย์เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 2. มีใบขับขี่
 3. มีป
 4. มีจิตสำนึกในการบริการ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. มีความตรงต่อเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,750 บาท

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. พัฒนาและบริหารเว็บไซต์และสื่อ Social ต่างๆของบริษัท
 2. วางแผนการตลาดในทุกๆช่องทางโดยใช้สื่อ Online เป็นหลัก ได้แก่ Website,Facebok,Line,Display ad และทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 3. วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานสรุปในการลงสื่อ
 4. โต้ตอบ ลูกค้าทางสื่อออนไลน์
 5. อัพเดทข่าวสารช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด
 6. บริหารจัดการด้านกิจกรรมออนไลน์โดยใช้เครื่องมือการตลาดแบบต่างๆ
 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจการตลาด,สาขา IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถในการทำ Graphic Design
 4. มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายVDO และ ตัดต่อ Clip VDO เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด
 5. ประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด และ Social Media8 ปีขึ้นไป
 6. มีความสามารถในการทำ Content Marketing และมีความรู้ในการทำ SEM,GA,UX จะพิจารณาพิเศษ
 7. มีความเข้าใจและสามารถทำงานในด้าน Facebook,SEO,SEM,Content Writing,Instagram เป็นต้น
 8. มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการนำเสนอ
 9. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร/ครอบครัวผู้บริหาร
 2. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. บุคลิคภาพดี สุภาพ อ่อนน้อม
 4. ไม่มีรอยสักนอกเสื้อผ้า
 5. ไม่สูบบุหร่/ถ้าสูบต้องไม่มีกลิ่นติดตัวขนาดปฏิบัติงาน
 6. สามารถเดินทางไป-กลับ บ้านพักผู้บริหารได้(เขตสายไหม)

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,000บาท+ค่าตอบแทนอื่นๆ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. วางแผนและพัฒนางานด้านนิรภัยภาคพื้น ให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานขององค์กร
 2. พัฒนาและดำเนินการบริหารแผนงาน และ โครงการนิรภัยภาคพื้นภาคพื้นโดยออกระเบียบคู่มือ และรายการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านนิรภัยภาคพื้น
 3. ดำเนินงานในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ
 4. การดำเนินการสำรวจด้านความปลอดภัยประจำปีในแผนกและผู้เกี่ยวข้องในการทำงาน
 5. อบรม ชี้แจง และฝึกอบรมด้านนิรภัยภาคพื้น ทบทวนให้แก่บุคคลในความรับผิดชอบ โดย แถลงย่อแก่ผู้ปฏิบัติงาน ถึง การปฏิบัติและขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และชี้แจงให้ทราบถึง อันตรายที่ต้องหลีกเลี่ยง
 6. ดำเนินการประชุมด้านความปลอดภัยและนิรภัยภาคพื้น
 7. พัฒนาคู่มือให้เป็นปัจจุบัน
 8. แนะนำหน้าที่การปฏิบัติให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่นิรภัย
 9. รายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ได้อย่างถูกต้อง
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิงอายุ 22-40ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า(ถ้ามี จป.วิชาชีพจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีความระเอียด รอบคอบ มีวินัยในการทำงาน
 4. มีภาวะผู้นำ ทัศนคติเชิงบวก มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และมีบุคลิกภาพดี
 5. มีความรู้ ความสามารถด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 6. มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการ BAC ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

สมัครออนไลน์คลิก

บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 9/5 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 • คุณ ชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
 • โทร : 037-349-899 ต่อ 219
 • มือถือ : 092-2531-048
 • แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202
 • อีเมล : hr@ba.ac.th
 • เว็บไซต์ : www.bangkokflying.com