บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (BAC)

ประวัติความเป็นมา

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (BAC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2545 ตั้งอยู่ที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บีเอซี จัดเป็นโรงเรียนการบินเอกชน แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ตลอดหลักสูตร (CPL Course) ประกอบไปด้วย หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL Course), หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR Course), หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินสองเครื่องยนต์ (MR Course) รวมไปถึงหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (ATPL Knowledge)

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนการบิน อันดับ 1 ในอาเซียน”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างแก่นความรู้เฉพาะทาง (การบินพาณิชย์) ที่เป็นเลิศ
  2. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการบิน เพื่อยกกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
  3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จรรยาบรรณนักบิน เพื่อพร้อมต่อการเป็นนักบินอาชีพ
  4. ยึดมั่นในความปลอดภัยเป็นหลัก ในการดำเนินงานการบินทั้งมวล

พันธกิจ

  1. ด้านการผลิต มุ่งการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสอดคล้องกับการเปิดเสรีทางการค้า หรือ Asean Economic Community
  2. ด้านการพัฒนา มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ศิษย์การบินสามารถได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกระแสโลกาภิวัฒน์ คือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้อย่างทัดเทียม
  3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบปฎิบัติของนักบินที่ดี และมีความรู้เป็นมาตรฐาน เพิ่อเป็นบุคลากรด้านการบินที่ดี
  4. ด้านการบริหาร เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่ตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  5. ด้านความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนการบินที่ยึดมั่นความปลอดภัยเป็นหลัก ในการดำเนินงานด้านการบินทั้งมวล เพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศต่อไป

นโยบายคุณภาพ

“BAC มุ่งมั่นในการผลิตนักบินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการบิน เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมการผลิตนักบินในภาคพื้นเอเชีย”

เอกสารรับรอง

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีและนักบินส่วนบุคคลซึ่งได้รับการรับรองโดยกรมการบินพลเรือน, การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองให้สามารถฝึกสอนนักเรียนต่างชาติได้ โดยนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ BAC จะสามารถขอ Visa เพื่อเข้ามาเรียนและสามารถขอใบอนุญาต นักบินในประเทศได้ BAC ได้รับการรับรอง Ground Training and Flight Training School (QMS) ISO 9001:2015 จากบริษัท United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. อีกด้วย ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนของ BAC ได้ผ่านการรับรองโดยกรมการบินพลเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว